Đào tạo xác nhận kiến thức An toàn thực phẩm

Viện Kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hoá cung cấp các khoá đào tạo và cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm phục vụ quý doanh nghiệp.

Chúng tôi có thể tổ chức đào tạo tại văn phòng hoặc đào tạo trực tiếp dưới cơ sở của quý vị.

Để đăng ký, vui lòng liên hệ 0984986457