Lĩnh vực hoạt động

Viện Kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Được thành lập vào tháng 9 năm 2015, Viện Kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa là một trong những đơn vị đứng đầu trong các lĩnh vực thử nghiệm, triển khai các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, công nghệ mới liên quan đến lĩnh vực kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa.

1 – Chứng nhận hệ thống quản lý:

2 – Chứng nhận sản phẩm:

3 – Thử nghiệm:

4 – Đào tạo hệ thống quản lý:

5 – Tư vấn, chuyển giao công nghệ