Năng lực được cơ quan nhà nước chỉ định:

01Giấy đăng ký Hoạt động khoa học và công nghệ (Tải về tại đây)

02. Giấy đăng ký Hoạt động chứng nhận sản phẩm hàng hoá đối với lĩnh vực tổng hợp đa ngành (Tải về tại đây)

03. Giấy đăng ký Hoạt động chứng nhận đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực Hệ thống quản lý theo ISO 9001 và sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (Tải về tại đây)

04. Giấy đăng ký Hoạt động chứng nhận đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực Hệ thống quản lý theo ISO 22000, HACCP/ TCVN 5603 và sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn (Tải về tại đây)

05. Giấy đăng ký Hoạt động chứng nhận đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực Hệ thống quản lý theo ISO 14001, VietGAP, VietGAHP và sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn (Tải về tại đây)

06. Giấy đăng ký Hoạt động thử nghiệm tổng hợp đa ngành (Tải về tại đây)

07. Giấy đăng ký mở rộng Hoạt động thử nghiệm tổng hợp đa ngành (Tải về tại đây)

08. Quyết định công nhận tổ chức chứng nhận sản phẩm (Tải về tại đây)

09. Quyết định công nhận tổ chức chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng (Tải về tại đây)

10. Quyết định công nhận Phòng thí nghiệm (Tải về tại đây)

11. Quyết định chỉ định Đơn vị xác nhận kiến thức An toàn thực phẩm (Tải về tại đây)

12. Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp sản phẩm dệt may (Tải về tại đây)

13. Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp sản phẩm, hàng hoá keo dán gỗ (Tải về tại đây.)

14. Quyết định chỉ định tổ chức thử nghiệm sản phẩm, hàng hoá keo dán gỗ (Tải về tại đây.)

15. Giấy đăng ký mở rộng hoạt động chứng nhận sản phẩm hàng hoá đối với lĩnh vực tổng hợp đa ngành (tải về tại đây).(tải về tại đây).(tải về tại đây)