NĂNG LỰC VPQI ĐƯỢC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÔNG NHẬN, CHỈ ĐỊNH

 1. Giấy đăng ký Hoạt động khoa học và công nghệ (Xem tại đây)
 2. Giấy chứng nhận đăng ký Hoạt động chứng nhận đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực Hệ thống quản lý theo ISO 9001 (Xem tại đây)
 3. Giấy chứng nhận đăng ký Hoạt động chứng nhận đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: ISO 14001, ISO 22000, HACCP (Xem tại đây)
 4. Quyết định công nhận tổ chức chứng nhận sản phẩm (Xem tại đây)
 5. Quyết định công nhận tổ chức chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng (Xem tại đây)
 6. Quyết định công nhận Phòng thí nghiệm (Xem tại đây)
 7. Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp sản phẩm dệt may (Xem tại đây)
 8. Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp sản phẩm keo dán gỗ (Xem tại đây.)
 9. Quyết định chỉ định tổ chức thử nghiệm sản phẩm keo dán gỗ (Xem tại đây.)
 10. Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận trong lĩnh vực trồng trọt hữu cơ (xem tại đây)
 11. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm (xem tại đây)