NĂNG LỰC VPQI ĐƯỢC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÔNG NHẬN, CHỈ ĐỊNH

01Giấy đăng ký Hoạt động khoa học và công nghệ (Xem tại đây)

02. Giấy đăng ký Hoạt động chứng nhận sản phẩm hàng hoá đối với lĩnh vực tổng hợp đa ngành (Xem tại đây)

03. Giấy đăng ký Hoạt động chứng nhận đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực Hệ thống quản lý theo ISO 9001 và sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (Xem tại đây)

04. Giấy đăng ký Hoạt động chứng nhận đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực Hệ thống quản lý theo ISO 22000, HACCP/ TCVN 5603:2008 và sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn (Xem tại đây)

05. Giấy đăng ký Hoạt động chứng nhận đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực Hệ thống quản lý theo ISO 14001, VietGAP, VietGAHP và sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn (Xem tại đây)

06. Giấy đăng ký Hoạt động thử nghiệm tổng hợp đa ngành (Xem tại đây)

07. Giấy đăng ký mở rộng Hoạt động thử nghiệm tổng hợp đa ngành (Xem tại đây)

08. Quyết định công nhận tổ chức chứng nhận sản phẩm (Xem tại đây)

09. Quyết định công nhận tổ chức chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng (Xem tại đây)

10. Quyết định công nhận Phòng thí nghiệm (Xem tại đây)

11. Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp sản phẩm dệt may (Xem tại đây)

12. Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp sản phẩm, hàng hoá keo dán gỗ (Xem tại đây.) 

13. Quyết định chỉ định tổ chức thử nghiệm sản phẩm, hàng hoá keo dán gỗ (Xem tại đây.)

14. Giấy đăng ký mở rộng hoạt động chứng nhận sản phẩm hàng hoá đối với lĩnh vực tổng hợp đa ngành (Xem tại đây).(Xem tại đây).(Xem tại đây) 

15. Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận trong lĩnh vực trồng trọt hữu cơ (xem tại đây)