Cách tính phí các dịch vụ chứng nhận

VPQI tính phí đánh giá chứng nhận theo các quy định của Diễn đàn Công nhận Quốc tế IAF, phương thức IAF MD5:2015

1. Chứng nhận Hệ thống quản lý: C = M + D

C là tổng chi phí hợp đồng chứng nhận HTQL

M là số manday đánh giá HTQL

D là chi phí sử dụng dấu công nhận (nếu có).

2. Chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật: C = M + D + T

C là tổng chi phí hợp đồng chứng nhận sản phẩm

M là số manday đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng

D là chi phí sử dụng dấu công nhận (nếu có).

T là phí thử nghiệm sản phẩm theo thị trường

Có thể bạn quan tâm