Category Archives: Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2018/HACCP

Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000/ HACCP được áp dụng cho Các tổ chức trong chuỗi thực phẩm bao gồm; từ nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi và nhà sơ chế thực phẩm; nhà bảo quản; vận chuyển; nhà thầu phụ cho tới các nhà phân phối và điểm dịch vụ bán lẻ; (cùng với các tổ chức có liên quan như nhà sản xuất thiết bị; vật liệu bao gói; dịch vụ làm sạch; các nguyên liệu và thành phần phụ gia).

Giúp doanh nghiệp:

  • Thỏa mãn khách hàng; thông qua giao hàng đáp ứng các yêu cầu một cách nhất quán bao gồm chất lượng, an toàn và pháp lý.
  • Các chi phí vận hành được cắt giảm; thông qua các quá trình cải tiến liên tục và hiêu quả vận hành tốt.
  • Hiệu quả hơn bằng chương trình tiên quyết tích hợp (PRP’s & OPRP’s); triết lý Plan – Do- Check- Act của để tăng hiệu quả hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.
  • Mối quan hệ với các nhà đầu tư được cải thiện; bằng việc bảo vệ sức khỏe và tài sản của nhân viên, các khách hàng và nhà cung cấp.
  • Quản lý rủi ro được cải thiện; thông qua việc xác định rõ rang các sự cố tìm ẩn và áp dụng kiểm soát và đo lường.
  • Đáp ứng yêu cầu của Pháp luật, đối tác, khách hàng
0984986457
Zalo