Tài liệu công khai

  1. Chính sách chất lượng – VPQI (xem tại đây)
  2. Bảng phân tích rủi do và cơ hội – VPQI (xem tại đây)
  3. VPQI-QĐ-02 Quy định chung về chứng nhận sản phẩm (xem tại đây)
  4. VPQI-QĐ-03 Quy định về sử dụng dấu, giấy chứng nhận (xem tại đây)
  5. VPQI-QĐ-04 Quy định chung về chứng nhận hệ thống quản lý (xem tại đây)
  6. Đăng ký chứng nhận hệ thống, đăng ký chứng nhận sản phẩm (xem tại đây)
  7. Quy trình đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý (xem tại đây)
  8. Quy trình đánh giá chứng nhận sản phẩm (xem tại đây)
  9. Quy trình tiếp nhận và xử lý khiếu nại (xem tại đây)
  10. Mẫu giấy chứng nhận của VPQI (xem tại đây)