Tài liệu công khai

  1. Chính sách chất lượng – VPQI (xem tại đây)
  2. Bảng phân tích rủi do và cơ hội – VPQI (xem tại đây)
  3. VPQI-QĐ-02 Quy định chung về chứng nhận sản phẩm (xem tại đây)
  4. VPQI-QĐ-03 Quy định về sử dụng dấu, giấy chứng nhận (xem tại đây)
  5. VPQI-QĐ-04 Quy định chung về chứng nhận hệ thống quản lý (xem tại đây)
  6. Đăng ký chứng nhận hệ thống, đăng ký chứng nhận sản phẩm (xem tại đây)