Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Một số Quy chuẩn sản phẩm tại Việt Nam:

 1. QCVN 03-01:2022/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về keo dán gỗ (tải về)
 2. QCVN 01:2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu (tải về)
 3. QCVN 08:2020/BCT Quy chuẩn về giới hạn hàm lượng chì trong sơn (xem)
 4. Thông tư số 19/2019/TT-BXD thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng (tải về)
 5. QCVN 09:2015/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh (tải về)
 6. QCVN 01-190:2020/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Thức ăn chăn nuôi – Hàm lượng tối đa cho phép các chỉ tiêu an toàn trong thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản (tải về)
 7. QCVN 02-32-2:2020/BNNPTNT Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, Phần 2: Hỗn hợp khoáng (premix khoáng), hỗn hợp vitamin (premix vitamin) (tải về)
 8. Thông tư 04/2020/TT-BNNPTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản (tải về)
 9. Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản (tải về)
 10. Thông tư số 21/2017/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may (tải về)
 11. Thông tư số 40/2018/TT-BNNPTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về keo dán gỗ (tải về)
 12. QCVN 02-32-1:2019/BNNPTNT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, phần 1: hóa chất, chế phẩm sinh học (tải về)
 13. QCVN 02-31-1:2019/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thức ăn thuỷ sản, Phần 1: thức ăn hỗn hợp (tải về)
 14. QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thức ăn thuỷ sản, Phần 2: thức ăn bổ sung (tải về)
 15. QCVN 02-31-3:2019/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thức ăn thuỷ sản, Phần 3: thức ăn tươi, sống (tải về)
 16. QCVN 01-187:2018/BNNPTNT Quy chuẩn quốc gia thuốc thú y – Yêu cầu chung (tải về)
 17. QCVN 16:2017/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (tải về)
 18. QCVN 03-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất (tải về)
 19. QCVN 14-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sinh hoạt (tải về)
 20. Thông tư 50/2016/TT-BYT Quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm (tải về)
 21. QCVN 8-3:2012/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm (tải về)
 22. QCVN 8-2:2012/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm (tải về)
 23. QCVN 8-1:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn độc tố vi nấm trong thực phẩm (tải về)
0984986457
Zalo