Hướng dẫn thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất Thức ăn thủy sản, Sản phẩm xử lý môi trường

Thức ăn thủy sản, Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản để được lưu hành cần thực hiện thủ tục công bố hợp quy; cập nhật thông tin lưu hành sản phẩm trên cơ sở dữ liệu của Tổng cục thủy sản. Trong đó đối với cơ sở sản xuất cần có giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất. Bài viết dưới đây VPQI đưa ra hướng dẫn chi tiết thủ tục này đến quý doanh nghiệp.

Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh (Chi cục thủy sản)

– Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp; Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay khi tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ.

– Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng; Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc; Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh xem xét tính đầy đủ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung.

1. Trình tự cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản:

– Cơ sở sản xuất gửi hồ sơ đến Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh (Chi cục Thủy sản). Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền thẩm định nội dung hồ sơ; nếu hồ sơ đạt yêu cầu thực hiện kiểm tra điều kiện của cơ sở sản xuất và lập biên bản kiểm tra theo Mẫu số 13.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP.

– Trường hợp cơ sở không đáp ứng điều kiện; cơ sở thực hiện khắc phục, sau khi khắc phục có văn bản thông báo đến cơ quan có thẩm quyền để tổ chức kiểm tra nội dung đã khắc phục.

– Trường hợp kết quả kiểm tra điều kiện cơ sở đạt yêu cầu; trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra; cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản theo Mẫu số 14.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP.

– Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2. Trình tự cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản:

Cơ sở sản xuất gửi hồ sơ đến Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; cơ quan có thẩm quyền cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản; sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản theo Mẫu số 14.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP. Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

3. Nội dung kiểm tra điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản như sau:

– Kiểm tra hồ sơ đăng ký cấp, Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản; sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản;

– Kiểm tra thực tế về điều kiện cơ sở tại địa điểm sản xuất thức ăn thủy sản; sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản;

– Kiểm tra về việc thực hiện nghĩa vụ trong sản xuất thức ăn thủy sản; sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản theo khoản 1 Điều 37 Luật Thủy sản.

4. Thời gian kiểm tra duy trì điều kiện cơ sở sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

là 12 tháng. Trường hợp cơ sở đã được tổ chức đánh giá, cấp giấy chứng nhận hệ thống phù hợp tiêu chuẩn, thời gian kiểm tra duy trì điều kiện là 24 tháng.

Thành phần hồ sơ:

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất theo Mẫu số 11.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP (đối với trường hợp Giấy chứng nhận và trường hợp cấp lại)  

Mẫu số 11

 

Bản chính: 1
Bản sao: 0

Bản thuyết minh điều kiện cơ sở sản xuất theo Mẫu số 12.NT ban hành kèm theo Phụ lục III Nghị định số 26/2019/NĐ-CP (đối với trường hợp Giấy chứng nhận)  

Mẫu số 12

 

Bản chính: 1
Bản sao: 0

Tài liệu chứng minh nội dung thay đổi đối với trường hợp thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức; cá nhân trong Giấy chứng nhận (đối với trường hợp đề nghị cấp lại)  

Bản chính: 1
Bản sao: 0

Bản chính Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản; sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản đã được cấp; trừ trường hợp Giấy chứng nhận bị mất (đối với trường hợp đề nghị cấp lại).  

Bản chính: 1
Bản sao: 0

 

Nếu quý doanh nghiệp có thắc mắc về điều kiện sản xuất; thủ tục chứng nhận và công bố hợp quy, lưu hành sản phẩm Thức ăn thủy sản; Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản. Liên hệ với VPQI để được tư vấn!

VIỆN KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM HÀNG HÓA

Trụ sở chính tại Hà Nội: Lô6/BT7, KĐTM Cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội

VPĐD khu vực Phía Nam: Số 10, Đường 91, KP 2, Phường Thạch Mỹ Lợi, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline: 0984986457

0984986457
Zalo